Zbirka Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu (Zbirka FLU) ima višestruku svrhu, funkciju i značaj. Bilo da su zadobila važnost nastavnog učila ili da su umetnička dela njenih autora lokalno, nacionalno, evropski i svetski prepoznata, radovi iz Zbirke FLU imaju funkciju stvaranja identiteta Akademije (sada Fakulteta) likovnih umetnosti u Beogradu, koja je najstarija državna ustanova takve vrste kod nas osnovana 1937. godine.

Zbirni fond FLU zasnovan je na dva međusobno povezana segmenta – pedagoškom i umetničkom, odnosno na iskustvima i znanjima koja poseduju Pedagoški muzej i Muzej savremene umetnosti u Beogradu. Zauzimajući poziciju između ova dva muzeja, Zbirka FLU čuva umetničku pedagogiju prošlosti i izlaže aktuelna umetnička stremljenja sadašnjosti, koja su prisutna na Akademiji/Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.

Dok je u prošlosti pripadala zbirkama prve generacije, jer je sabirala učila koja su se aktivno koristila u nastavi umetničkog obrazovanja, Zbirka FLU sada pripada zbirkama druge generacije, koje imaju svrhu društvenog promovisanja dostignuća ove umetničko-obrazovne inistitucije. Stoga Zbirka FLU sadrži radove-učila koja su nekada imala edukativnu i didaktičku svrhu, pošto su predstavljala podršku nastavi (obrazovanju) na Akademiji likovnih umetnosti; i istovremeno sakuplja dela bivših dekana, profesora i studenata FLU, kao i drugih značajnih umetnika, kojima se reprezentuje društveni ugled i značaj ove univerzitetske ustanove.

Iako se za godinu osnivanja Zbirke FLU može uzeti 1948. godina, kada je Uroš Predić poklonio Akademiji svoja 23 crteža, odnosno 1950. i 1952. godina, kada su Akademiji predate skulpture iz umetničke zbirke porodice Veljković, i poklonjene reperodukcije izlagane na putujućoj jugoslovenskoj izložbi koju je organizovao UNESKO, namera i povodi za formiranje Zbirke Akademije/Fakulteta likovnih umetnosti javljali su se i ranije. Odlukom Ministarstva prosvete Kraljevine Jugoslavije, celokupna imovina prethodno postojeće privatne Umetničke škole prešla je u vlasništvo novoosnovane državne Akademije likovnih umetnosti 1937. godine. Tako je preuzimanjem imovine škole-preteče, Akademija došla u posed učila, koja su se tada čuvala u njenom školskom muzeju, jer su se koristila kao neophodna nastavna sredstava za odvijanje umetničke nastave.

Uroš Predić, Gladijator (Ratnik Borgeze), 1876/1877.
ugljen na papiru, 55,4 x 37,7 cm, Zbirka FLU

test2

Jaroslav Kratina, Sveta Trojica, (kopija freske iz Sopoćana), 1952.
140 x 115 cm, Zbirka FLU

Osim nasleđenih dela iz prošlosti, Zbirka FLU vremenom se popunjavala radovima profesora koji su poklanjani prilikom njihovog odlaska u penziju, otkupljenim i poklonjenim studentskim radovima, delima-poklonima drugih umetnika, kao i grafikama profesora i studenata koje se kontinuirano sakupljaju, čuvaju i obrađuju u Kabinetu grafike (pri Grafičkom odseku) i Centru za grafiku i vizuelna istraživanja ”Akademija”. U zbirnom fondu Fakulteta danas se nalazi oko 250 slikarskih i vajarskih dela, kao i 80 000 grafičkih otisaka, koji se mogu razvrstati na sedam pod-zbirki:

Nastavnu umetničku zbirku FLU, koja sadrži oko 50 učila što su nekada imala didaktički značaj za odvijanje nastave i sprovođenje prakse (obuke) na Akademiji/Fakultetu, kao što su reprodukcije i gipsani odlivci poznatih umetničkih dela prošlosti, kao i kopije fresaka vizantijskog srednjevekovnog slikarstva, koje je naslikao profesor Jaroslav Kartina;

Dekorativnu umetničku zbirku FLU, koja sadrži 16 bornzanih odlivaka poznatih skulptura prošlosti (čiji autoru su bili: Praksitel, Lisip, Mikelanđelo, Udon) koje su se, pre Drugog svetskog rata, nalazile u privatnom vlasništvu porodice Veljković, da bi, nakon rata, tokom perioda nacionalizacije, bila predata na čuvanje Akademiji/Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu;

Umetničku zbirku istorije FLU, koja sadrži 7 dela koja se odnose na portrete i biste profesora, dekana, rektora Akademije/Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, kao što su slikarski i vajarski autoportreti Petra Dobrovića i Tome Rosandića;

Zbirku umetničkih radova profesora i studenata FLU, koja sadrži oko 130 dela koja su poklonjena, otkupljena ili predata Fakultetu, tako da su vremenom postala materijalna svedočanstva procesa odvijanja nastave, umetničkog stvaranja i postepenog razvoja i usavršavanja profesora i studenata Akademije/Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, kao što su radovi Petra Lubarde, Zore Petrović, Ljubice Cuce Sokić, Stojana Ćelića, Miloša Bajića, Vojina Stojića;

Zbirku umetničkih radova drugih umetnika, koja sadrži oko 40 dela (poklona) radova autora koji ne pripadaju nastavnom kadru Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, kao što je zbirka radova (crteži i slike) umetnika Uroša Predića u stilu akademskog realizma i dela (gipsani odlivci) Petra Palavičinija nastalih kao umetnikov lični doživljaj prožimanja kubizma, fovizma i ekspresionizma;

Zbirku grafika Kabineta grafike, koja sadrži oko 80 000 grafičkih listova, koji se upotrebljavaju kao nastavno sredstvo, odnosno kao edukativni primeri u umetničkom obrazovanju budućih generacija studenata;

Zbirku Centra za grafiku, koja sadrži oko 300 grafika, koje predstavljajući umetničke ideale što se neguju na ovoj školi, zadobijaju svoju (prodajnu) komercijalnu vrednost.

Predložena klasifikacija Zbirke FLU na Nastavnu, Dekorativnu, Istorijsku, Profesorsku/Studentsku, Umetničku, Kabinet grafike i Grafički centar, idejni je koncept budućih muzeoloških načina sakupljanja, čuvanja, proučavanja i predstavljanja univerzitetskog nasleđa Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.

Zbog unapređenja rada na Zbirnom fondu FLU i njegovog usklađivanja sa savremenim muzeološkim standardima, tokom 2015. godine, na Fakultetu je pokrenuta inicijativa da zaposleni kustosi polažu stručni (državni) ispit za obavljanje poslova u okviru delatnosti zaštite kulturnih dobara u muzejskoj delatnosti. Polazeći od činjenice da se danas pred muzeje i muzejske kolekcije, postavlja izazov njihovog prilagođavanja novim medijima i tehnologijama, na Fakultetu se već dve godine realizuju projekti digitalizacije Zbirke FLU. Proces digitalizacije umetničkog nasleđa Fakulteta, omogućiće njegovu veću i lakšu dostupnost javnosti, kao i njegovo internet povezivanje (umrežavanje) sa akademskim nasleđem drugih evropskih i svetskih univerziteta.

Sreten Stojanović, Autoportret, 1953.
bronza, 48 cm, Zbirka FLU

Milan Kečić, Prilaz Mostu, 1975.
ulje na platnu, 46×55 cm, Zbirka FLU

U tom smislu, planirano je da Fakultet likovnih umetnosti, u cilju razmene saznanja, u narednom periodu, otpočne proces pridruživanja organizacijama UNIVERSEUM (Evropska mreža univerzitetske baštine) i UMAC (Međunarodni komitet za univerzitetske muzeje i kolekcije), kako bi svoju nacionalnu univerzitetsku baštinu koju čuva u Zbirci FLU dalje razvio, predstavljajući je u širim kulturnim okvirima.